Record breaking athletes from ItalyArese (Francesco) - 800/1500 metres

Fiasconaro (Marcello) - 800 metres