Japan - marathon - national records progression - menJPN > men> marathon - senior

2:05:29 - 4. Suguru Osako - 01/03/2020 - Tokyo/JPN
2:05:50 - 3. Suguru Osako - 07/10/2018 - Chicago/IL-USA
2:06:11 - 2. Yuta Shitara - 25/02/2018 - Tokyo/JPN
2:06:16 - 3. Toshinari Takaoka - 13/10/2002 - Chicago/IL-USA
2:06:51 - 1. Atsushi Fujita - 03/12/2000 - Fukuoka/JPN
2:06:57 - 2. Takayuki Inubushi - 26/09/1999 - Berlin/GER
2:07:40 - 2. Hiromi Taniguchi - 16/10/1988 - Beijing/CHN
2:08:15 - 2. Takeyuki Nakayama - 14/04/1985 - Hiroshima/JPN
2:08:38 - 1. Toshihiko Seko - 13/02/1983 - Tokyo/JPN
2:09:06 - 1. Shigeru Soh - 05/02/1978 - Oita/JPN
2:10:38 - 1. Akio Usami - 04/12/1970 - Fukuoka/JPN
2:11:17 - 2. Seiichiro Sasaki - 03/12/1967 - Fukuoka/JPN


Suguru Osako - Japan - marathon

Suguru Osako at the 2016 Olympic Games
© Tim Hipps