World record 100 metres - women - senior


100 metres progression

100 metres - world record progression - womenFlorence Griffith Joyner on Wikipedia
Florence Griffith Joyner - United States

Florence Griffith Joyner