Hong Kong - national records progression - women

2023-10-03
Hong Kong - long jump - women - national record progression - Nga Yan Yue