World record 200 metres - women - senior


200 metres progression

200 metres - world record progression - womenFlorence Griffith Joyner on Wikipedia
Florence Griffith Joyner - United States

Florence Griffith Joyner